• 986-10-63-51
 • info@mediacioneducativa.es

¿Qué é?

OBXECTIVOS DO NOSO PROGRAMA

Proporcionar habilidades de comunicación e de resolución de conflitos, entre as que se atopan as seguintes actuacións:
– Desenvolvemento de habilidades sociais (asertividad, empatía…)
– Percepción positiva do conflito.
– Educar en e para superar o conflito.
– Atribución do conflito a causas modificables.
– Procura de solucións alternativas.
– Aprender a atopar solucións xa que todos e todas gañamos.
– Desenvolver procesos de comunicación.
Todos os anteriores terían un carácter preventivo, para chegado o caso, poder utilizar a estratexia da MEDIACIÓN.

Que é a Mediación escolar?

A mediación é un proceso de resolución de conflitos comunicativo baseado en habilidades como o diálogo, escóitaa activa, o compromiso, a aceptación, a comprensión, o respecto aos demais etc. e ademais un proceso pedagóxico no que deben participar todos os membros do sistema educativo (docentes, pais, alumnado, estruturas educativas, etc.), e por conseguinte, todos serán responsables de detectar e intervir nos conflitos que se poidan orixinar.
A mediación escolar está centrada na convivencia escolar, e axuda a mellorala. Formando parte dos Programas de Convivencia adoptados nos distintos Centros do noso País.

Que funcións ten o docente respecto da Mediación?

O docente implícase non só no ensino de coñecementos teóricos, senón que ademais, debe abrir o camiño a ensinar conceptos como a educación moral e cívica, educación para a paz, prevención da violencia, disciplina, habilidades sociais, afianzamento de autoestima, etc. Pero como xa sabemos cada vez son máis os casos en que eses ensinos non prosperan e xorden os conflitos, que hai que detectar, canalizar e solucionar de maneira eficaz e efectiva con todas as garantías esixidas, e afrontalos de maneira alternativa ou complementaria aos expedientes administrativos ou sancións, e a maioría dos Centros Educativos non están preparados ou formados para iso.

Por todo o cal son necesarias novas vías de resolución dos conflitos que se xeran no ámbito educativo, como condutas disruptivas, falta de compañeirismo, illamento, en definitiva condutas antisociais por todos coñecidas. Non é bo resolver ou administrar de forma inadecuada os conflitos, pois só chégase a un aumento de longos recursos administrativos, de expedientes iniciados a docentes e alumnado e cada vez é maior a escalada dos conflitos institucionais que afectan a toda a comunidade.

Polo que é conveniente ter un equipo de Mediación profesionalizado e con todas as garantías legais á hora de implantar un Programa de Mediación Escolar.

Como se estrutura a Mediación Escolar?

A mediación no ámbito escolar estrutúrase a través da creación, dentro do propio centro educativo, dun órgano mediador, cuxa composición pode variar:

 •  pode estar constituído por persoas procedentes do alumnado formadas e supervisadas e asesoradas por un mediador profesional,
 •  persoas provenientes do profesorado con igual supervisión e asesoramento, e mesmo
 • persoas mediadoras aínda máis especializadas en ámbitos concretos provenientes do persoal non docente, profesionais da mediación, que poden traballar individualmente ou de forma colexiada.

Para resolver un conflito entre dous profesores pode intervir un mediador profesor, ou para resolver un conflito entre dous alumnos pode intervir un mediador alumno, ou este e un mediador profesor. Sen esquecer sempre a supervisión, asesoramento e control dun Mediador profesional adscrito ao Centro que estea dotado de todas as garantías de titularidade, experiencia e cuberto por un seguro de responsabilidade civil, conforme esixe a nosa lexislación.

Que pretende a Mediación Escolar?

O que se pretende é transmitir habilidades de comunicación, asertividad (poder expresar de forma respectuosa as opinións e os puntos de vista, sexan correctos ou non), identificación de emocións, empatía, escoita activa, etc. E cando xurda un conflito, ter as persoas adecuadas que saiban enfocalo, reconducindo aos participantes para construír pontes de entendemento, de solución, coidando os principios fundamentais da mediación de *voluntariedad, confidencialidade e imparcialidade e para iso hai que estar formado e informado por especialistas en mediación, que cubran todas as garantías éticas, profesionais e de seguridade xurídica.

Mencionando a *Pitágoras: educad aos nenos e non será necesario castigar aos homes. O futuro dos/as nenos/nenas e mozas está en mans dos docentes e dos pais, nais e titores. E é complicada unha boa educación de valores hoxe en día, a pesar de vivir na era dixital e ter gran amplitude de comunicación e coñecementos por parte de todos/as. Temos unha gran responsabilidade ensinar a ser felices con todo o que temos, ensinar a aceptarse a si mesmo, e por suposto a aceptar aos demais. Coa mediación preténdese ensinar todo iso e ademais dánselles coñecementos para ser independentes á hora de resolver os problemas da mellor forma, co diálogo, o respecto, a comprensión. En definitiva sementar Cultura de Paz.

Calquera pai ou nai o que máis desexa é a felicidade dos seus fillos/as e despois todo o demais.

Preguntaron algunha vez como se sentiu o docente que perdeu a un dos seus alumnos/as por sufrir acoso? E aos pais? O seu primeiro sentimento é impotencia, por non saber que poderían facer para evitalo, por non darse conta antes, moita impotencia e dor, que se podería evitar..

Por iso propomos que poñamos todos os medios necesarios, para educar nenos/as, mozos felices por saber convivir moitas horas cos seus compañeiros/as, cos seus educadores, cos seus equipos de traballo diario. A quen vai dirixida?

A mediación escolar é unha técnica que se utiliza para resolver os problemas que se presentan na convivencia entre mozos e/ou mozas. Nalgúns centros tamén se usa para liquidar as dificultades que xorden entre o profesorado, ou entre este e os pais e nais.

Cando xorde un problema entre dous alumnos/alumnas, pódese optar por solucionalo utilizando o sistema de mediación ou, pola contra, aplícanse as normas establecidas no Centro. Se se opta pola mediación de forma máis inmediata haberá un compañeiro/compañeira que axude a que ambas as partes dialoguen e atopen unha solución.

Momentos da Mediación

A mediación pode aplicarse:

 • Antes do conflito, como estratexia preventiva, alternativa á sanción.
 • Despois do conflito, como complemento da sanción ou expediente administrativo, como estratexia de reparación ou conciliación, co obxectivo de restablecer a confianza entre as persoas e evitar a reincidencia.

Que vantaxes ofrece a mediación escolar?

A mediación presenta unha serie de vantaxes, entre as que destacan:

 • O alumnado aprende que, de forma pacífica e mediante o diálogo, pódense resolver os problemas.
 • Trabállanse valores como a participación, o respecto, a comunicación, entre outros moitos.
 • Alumnas e alumnos tamén reflexionan sobre a súa conduta, observan as súas emocións e as do resto.
 • Contribúe a ir eliminando as relacións de dominio e de submisión entre si.
 • Pódese ter coñecemento do problema ou conflito de forma inmediata ao ser os propios alumnos/as as testemuñas máis directas da situación, e reaccionan ante ela antes de que se enquiste demasiado, irán adquirindo confianza neste sistema vendo que son eles mesmos os que poden axudar a resolvelos co diálogo.

Todos os nosos Mediadores incluídos no programa de Mediación educativa teñen a especialización neste complexo ámbito de resolución de conflitos.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies